دستگاه برش كاغذهاي موجدار


 

Excavator-Display-Terminal
دستگاه برش كاغذهاي موجدار

در این دستگاه HMI و سرو هاي مدل CD کینکو   مورد استفاده قرار گرفته است.

 

 

JoomShaper