شركت كينكو HMIهای مدل MT4300T/MT4300TE و سري MT6000 را از رده توليد خارج كرد

 

شركت كینكو HMIهاي مدل MT4523T/MT4523TE را با توجه به نياز بازار اتوماسيون جايگزين مدل هاي MT4500T/MT4500TE كرد .هم چنين اين شركت HMI سري MT6000 را از رده توليد خارج كرد.

 

محصولات از رده تولید خارج شده

محصولات جایگزین

آخرین مهلت فروش

آخرین مهلت تولید

MT4500T

MT4523T

 

 

 

 

Oct 31, 2013

 

 

 

 

Dec 31, 2013

MT4500TE

MT4523TE

MT6300C

-

MT6300C-CAN

-

MT6300T

-

MT6300T-CAN

-

MT6400T

-

MT6400T-CAN

-

MT6500T

-

MT6500T-CAN

-

JoomShaper